Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

*GÜNCELLENDİ* 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders ve Ek Sınav Hakkı Sınav Programı

.

Program ektedir.

 

 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLABİLMEK İÇİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENECEK EK SINAVLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ÖNEMLİ NOT
EK SINAVLARA BAŞVURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ DİLEKÇENİN DOLDURULARAK KARGO, MAİL YA DA ELDEN GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİNE YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERE KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KARGODA VE MAİL YAŞANACAK GECİKMELERDEN ÖĞRENCİ KENDİ SORUMLU OLACAKTIR. 

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR. AYRICA YAZILI BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

EK SINAV HAKKI

Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23/1-e maddesi gereği azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda Yüksekokulumuzda yapılacak olan ek sınavların başvuru ve sınav tarihleri. (2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuzdaki öğrenim süreleri 4 yıla tamamlanmış olan öğrenciler başvuracaktır.)


GÜZ DÖNEMİ ( 2016 ve öncesi, Hazırlık Okuyanlar için; 2015 ve öncesi)


Ek sınavlara başvuru yapacak öğrencilerimizin 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama ilkelerini incelemeleri gerekmektedir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri


Bu uygulama ilkeleri; 6569 Sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilere ilişkin yapılacak işlemleri kapsar.


(1) Öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarının azami öğrenim süresi dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi dokuz yıldır. Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın belirtilen sürelerde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.


(2) Azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.


(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birim yönetim kurulu  ve Üniversite Senatosu Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Birinci maddede belirtilen azami süreler sonunda öğrenimlerini tamamlayamayanlar için aşağıdaki
hükümler uygulanır:

a) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları (başarı notu FD-FF-YS olanlar) bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını, beşe indiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. 

Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.


b) İki ek sınav hakkı sonucunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.


c) İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.


d) İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı bir olan öğrencilere sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınava girdiği ders başına katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve üniversite ile ilişikleri kesilir.


e) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde, başarılı sayılabilmeleri için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son dönem öğrencilerine, genel akademik ortalamalarını yükseltmek ve mezun olmak üzere seçtikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci; hangi dersten sınava gireceğini belirten dilekçesini, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın yarıyıl sonu sınav  döneminden en geç iki hafta önce ilgili birime verir.


(5) Yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili aşağıdaki hükümler uygulanır: 

Hazırlık sınıflarında azami süre iki yıldır. Azami süreler sonunda başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu öğrencilerden derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için üniversite ile ilişiği kesilenlere üç yıl
içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavlar sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaran öğrencilerin kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler sınavlara girdiği sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.


(6) İki ek sınav hakkı uygulanmasında;


1. Azami süresini güz yarıyılı sonunda tamamlayan öğrenciler, güz yarıyılı bütünleme sınavları sonunda, bahar yarıyılı sonunda tamamlayanlar ise bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonunda akademik birimler tarafından belirlenen tarihlerde iki ek sınav haklarını kullanabilirler. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimlerce belirlenir ve ilan edilir.


2. Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrencilerin akademik birimlerce belirlenen başvuru tarihlerinde ilgili birimlere dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


3. Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. Sınavda alınan not, o dersin harf notu yerine geçer.


4. Ek süre hakkı olan öğrenciler, ilgili dönemlerde katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.


5. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınavına gireceği dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak kat sayısının öğrencinin katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak katkı payı/öğrenim ücretini belirtilen tarihlerde ödeyerek ders kaydı yapmaları gerekir.


6. Ek sınav ile ilgili duyurular, akademik birimlerin web sayfasında ilan edilir.


7. (4.) ve (5.) maddeler kapsamında ilişiği kesilecek durumda olan öğrencilere ilişkin karar alma yetkisi ilgili Yönetim Kurulundadır.


8. Gerekli hallerde 2547 sayılı kanunun 44. Maddesi çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulları yetkilidir.

 

Ekler

209-ek-sinav-dilekce.doc
Tek ders sınav dilekçesi.docx
Sınav Tarihleri GÜNCEL.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)