Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kalite Güvence Politikamız

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temel Politika ve Öncelikleri

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.

Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.

İç ve dış paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak).

Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Üniversitemizin imkanları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki eşdeğer birimlere önderlik etmek

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurumsal Kalite Politikası

Bu bilgiler ışığında üniversitemizin kurumsal hedef ve kalite politikasına uygun olarak geliştirilen kalite politikamız; üniversitemizin kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmasına katkı  sağlamak, üniversitemizin paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayarak, iç ve dış paydaşların üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini ölçmek varsa şikayetlerini tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak, birimlerde ve bireylerde sürekli gelişim anlayışını egemen kılmak ve gerçekleştirmek, hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek, birim olarak üniversitemizin kurumsallaşmasına katkı sağlamak, birim olarak üniversitemizin kurumsal kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak, üniversitemizin bilimsel girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmasına katkı sağlamak, üniversitemizin disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmesine akademik anlamda katkı sunarak, üniversitemizin üçüncü kuşak üniversitelerin sahip olması gereken niteliklere erişmesinde katkıda bulunmak, üniversitemizin Yükseköğretim Kurumu Araştırma Üniversiteleri arasına girmesine akademik anlamda katkıda bulunmaktır.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Araştırma Politikası

Yüksekokul olarak akademik araştırmalar politikamız; öğretim elemanlarının interdisipliner eserler vermeleri için gerekli yönetimsel,  idari ve motivasyonel desteği vermek, öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek, uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen akademik eserler vermelerini sağlamak, öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive etmek, dikkate değer eser ve araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılmalarını sağlamak, bilimsel araştırmaların kapsam alanını genişletmek amacıyla, çalışmaların sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yapılabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamak ve farklı disiplinlerde ekipler oluşturulmasına öncülük etmek, bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma projeleri geliştirmek, akademisyenlerin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dış çevrenin üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasını sağlamaktır.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İdari Kalite Politikası

Okulumuz idari politikaları; Üniversitenin yönetim kademelerinde bulunanları, modern bir yöneticide bulunması gereken bilgilerle donatmak için yönetici geliştirme programları düzenlemek, yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak, yönetilenlere karşı tüm uygulamalarda yüksek performans ve başarı ölçütleri esas alınarak değerlendirmeler yapmak, eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek, yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak, yönetsel kadro değişimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol açmamak için bilgi ve deneyimin aktarılmasını sistemleştirmek, Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nden bilgi akışını zamanında yerine getirmek, Üniversite hakkında ihtiyaç duyulan istatistiksel bilgileri sistemleştirmek, Yönetim Bilgi Sistemini etkin bir şekilde hizmete hazır tutmaktır.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrenci Politikası

Yüksekokul olarak öğrenci politikamız; öğrencileri Üniversitenin en önemli paydaşı bilmek, öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra da organize faaliyetlerde ihtiyaç duyacakları ve karşılanması mümkün yardımlarda bulunmak, onlarla ilişkiyi sürekli kılarak iş birliğini artırmak, öğrencilerin iş dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleşebilmeleri için destek çalışmaları gerçekleştirmek, öğrencileri sevmek ve öğrenciler tarafından sürekli şekilde sevilmek için oryantasyon programları da dahil, çeşitli iç etkinliklerde bulunmak, akademik ve idari kadroların öğrencilere karşı davranışlarına düzeyli ve memnuniyet oluşturacak standartlar getirmek ve bunları uygulamak, öğrencilerin alanları hakkında sahip oldukları bilgileri maksimum seviyeye getirmektir.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bölgesel Politikalar

Yüksekokul olarak bölgesel politikalarımız; bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalışmalarında bulunmak, bölgenin sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak işbirlikleri gerçekleştirmek, üniversite-Sanayi işbirliğini etkin bir şekilde gerçekleştirirken kapsam alanını tüm bölgeyi içine alacak şekilde genişletmektir.

Ekler

ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)