Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Stajlar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Staj Temel Uygulama İlkeleri


Amaç ve Kapsam
Öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla olgunlaştırmaları ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla staj yapmaları öngörülmüştür.

Başvuru
Her öğrenci staja başlamadan önce ''Staj Kabul Formu'' nu staj yapacağı kuruma imzalatarak en geç Nisan ayı sonuna kadar ilgili Staj Komisyonu Başkanlığı'na vererek staj yapacağı kurum için onay almak zorundadır. 

Sigortalama Süreci
Staj yapılacak kurum stajın zorunluluğunu ya da sigorta priminizin yüksekokulumuz tarafından ödeneceğini belgelendirmenizi talep ediyorsa Staj Uygulama İlkeleri'nden ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU çıktısı alınarak doldurulur ve onay için Öğrenci İşlerine teslim edilir.

Form onaya verildiğinin ertesi günü teslim alınabilir. Form, onaylatıldıktan sonra kuruma iletilir. Staj yapılacak kurum stajın zorunluluğunu belgelendirmenizi talep etmiyorsa bu formu kullanmanıza gerek yoktur. Her iki durumda da aşağıda listelenen uygulamalarla süreç devam eder.

Kurum, görüşmeniz sonucunda sizi stajyer olarak alınmaya karar verdiyse;

1. Staj Uygulama İlkeleri'nden STAJ KABUL FORMU çıktısı alınarak staj yapılacak kuruma imzalatılır.
2. Kurum imzalı STAJ KABUL FORMU'nun 2 fotokopisi çektirilir.
3. Orijinal form ve iki fotokopisi (toplam 3 adet form) ilgili bölümün Staj Komisyonu'na imzalatılır.
4. Formun bir kopyası Staj Komisyonu'na teslim edilir.
5. 2 adet Kurum ve Staj Komisyonu imzalı ''STAJ KABUL FORMU'' fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi; Nisan ayı sonuna kadar, ''İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi'' işlemleri için Öğrenci İşleri'ne teslim edilir.

Staj Komisyonu, her bölümün stajlar konusunda görevli akademisyenlerinden oluşur.

STAJ KABUL FORMU'nun bölümünüzün Staj Komisyon üyelerinden bir kişiye imzalatılması ve teslim edilmesi yeterlidir.

Süresi ve Niteliği
Öğrenciler, stajlarını ilgili Staj Komisyonları tarafından belirlenerek ilan edilen staj kriterlerine uygun kurumlarda yapar. Bulunan kurumun uygunluğu ilgili Staj Komisyonunun onayıyla kesinleşir.

Kurum tarafından %10'u oranında mazeretsiz olarak devam etmediği tespit edilen ve bildirilen öğrenci devamsız sayılır.

Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri ilgili Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Staj yapacak öğrenciler stajlarını tabloda belirtilen süreler içerisinde ve belirlenen şekilde yapmak zorundadırlar.

Teslimi
Her öğrenci, her staj için bir staj raporu hazırlamak ve süresi içinde teslim etmek zorundadır. Staj raporu, Staj Uygulama İlkeleri'nde belirtilen içerik ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanır. Staj yapan her öğrenci kendi üniversitesinden alınan eğitim sonucu edindiği "İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası'nı" istenildiği taktirde ibraz etmekle yükümlüdür.

Değerlendirilmesi
Staj Raporunun değerlendirilmesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi esas alınır. Staj belgeleri, ilgili Staj Komisyonu tarafından incelenerek güz dönemi içerisinde değerlendirilir. Komisyon, gerek duyması halinde stajıyla ilgili olarak öğrencinin kendisiyle mülakat yapabilir, uygulama yaptırabilir ve/veya raporunun yeniden yazılmasını talep edebilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Öğrencinin stajdan başarısız bulunması halinde, staj aynı koşullarla tekrar edilir. Stajları tamamlanmayan öğrencilerin mezuniyet ve çıkış işlemleri yapılmaz.

 

 

Ekler

İşyeri kabul ve sözleşme formu.pdf
Mesleki eğitim sözleşmesi.pdf
Staj Komisyonu.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)