Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

G.O.A.T. Biz Kimiz?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gökçeada Öğrenci Aktiviteleri Topluluğu Tüzüğü

 

TOPLULUK ADI: “Gökçeada Öğrenci Aktiviteleri Topluluğu”

 

TOPLULUK ADININ KISALTMASI: “GOAT”

 

TOPLULUĞUN LOGOSU:

 

 

 

Madde 1: AMAÇ

 

Madde 1: AMAÇ

 

 1. Topluluğumuz tarafından yürütülen bütün çalışmalar ve faaliyetler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi genelini kapsamaktadır.
 2. Bu hedef doğrultusunda kurduğumuz Gökçeada Öğrenci Aktiviteleri Topluluğu’nun başlıca amaçları;
  • Öğrencilerin bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak,
  • Öğrencilerin serbest zamanlarını gastronomi çerçevesinde en iyi şekilde değerlendirmelerine destek olmak ve bu konudaki becerilerini geliştirmek,
  • Öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve profesyonel bakış açılarını artırmak,
  • Gastronomi alanındaki güncel konulardan haberdar olmalarını sağlamak ve bu konuda düzenlenecek faaliyetleri desteklemek,
  • Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenleyerek üniversitemizin adının duyulmasına yardımcı olmak,
  • Belirtilen amaçlar doğrultusunda düzenlenen etkinlikleri, dijital platform ve çeşitli sosyal paylaşım ağları ile üyelere ve ziyaretçilere duyurmaktır.  

 

 

 

 

 

Madde 2: ÜYELİK

 

 1. Gökçeada Öğrenci Aktiviteleri Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine açık bir topluluktur.
 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri istediği bir topluluğa üye olmak için başvurabilir.
 3. Bir öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir, ancak birden fazla topluluğun yönetim organlarında yer alamaz.
 4. Toplulukların yönetim organlarında görev alacak öğrencilerin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
 5. Topluluğa üyelik, akademik danışmanın bilgisi dahilinde ve yönetim kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.

 

 

2.1 İSTİFA

 

Topluluğa üye olan öğrenci her zaman üye olduğu topluluktan çıkabilir. Bunun için üyelikten ayrılacağına ilişkin yazılı başvurusunu topluluk yönetim kuruluna iletmesi gerekir. Yönetim kurulu başvuruyu takip eden ilk toplantısında başvuruya ilişkin bir karar verir.

.

2.2 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

 1. Üniversiteden çeşitli sebeplerle (mezuniyet, ayrılma vs.) ilişiği kesilen öğrencilerin üyesi bulundukları topluluklarla da ilişkisi kesilmiş olur.

 

 1. Topluluğun amaçları dışında faaliyette bulunanlar, kendisine verilen görevi yerine getirmeyen ve topluluk temsilcisinin uyarılarına rağmen verilen görevi yerine getirmemekte ısrar edenler, haklarında adli makamlarca soruşturma ve kovuşturma açılanlar ile Yükseköğretim mevzuatı kapsamında disiplin cezası verilen üyeler, topluluk genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Topluluk genel kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan öğrencinin, Daire Başkanlığına itiraz etme hakkı saklıdır.  

 

Madde 3: TOPLULUK ORGANLARININ GÖREV ve YETKİLERİ

 

Topluluğun yetkili ve görevli organları aşağıda belirtilmiştir.

 

3.1. GENEL KURUL

 

 1. Topluluğa kayıtlı tüm üyelerden oluşur.
 2. Genel Kurul toplantılarının yürütülmesi Yönetim Kurulu’nun sorumluluğu altındadır.
 3. Topluluklar bir eğitim-öğretim yılı içerisinde Güz yarıyılı başında seçim gündemli, Bahar yarıyılı sonunda ise olağan gündemli olmak üzere, en az iki kez olağan genel kurul toplantısı düzenler.
 4. Genel kurul; varsa yönetim kurulu başkanı, yoksa hazır bulunan en yaşlı üye tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki yazmandan oluşan divan kurulunun seçilmesiyle çalışmalarına başlar.
 5. Genel Kurul, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, ikinci toplantıda bu koşul aranmaz; kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylama sonucundaki eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır.
 6. Genel kurul, yönetim kurulunun önerisiyle ve/veya üyelerin en az 1/3’ünün isteğiyle olağanüstü toplanır. Toplantı en geç iki hafta önce tüm üyelere duyurulur. Bu toplantıda yalnızca olağanüstü gündem konuları görüşülür.

 

3.1.1 Genel Kurul Yetki ve Görevleri

 

 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönergesinde belirtilen görevleri yapar, yetkileri kullanır.
 2. Genel kurulun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
 3. Yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 4. Topluluk iç yönergelerinde yapılması teklif edilen değişiklikleri görüşerek karara bağlamak,
 5. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık etkinlik planını ve yıllık etkinlik raporunu görüşerek karara bağlamak,
 6. Denetim kurulu tarafından hazırlanan raporu görüşerek karara bağlamak,
 7. Üyelikten çıkarma taleplerini karara bağlamaktır.

 

 

3.2. YÖNETİM KURULU

 

Topluluğun yetkili yönetim organıdır. Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

3.2.1. Yönetim Kurulu’nun Teşekkülü, Seçilmesi ve Görev Süresi

 

 1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından topluluk üyeleri arasından seçilen Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerden oluşur.

 

 1. Topluluk yönetim kurulu, topluluk üyeleri arasından genel kurulda gizli oyla tek sayı esasına göre seçilen 5 (beş) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Her ay en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu yönünde karar alınır. Alınan kararlar yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilen yazman tarafından “Yönetim Kurulu Kararları”na işlenir ve tüm yönetim kurulu üyeleri, başkan ve akademik danışman tarafından imzalanır.

 

 1. Yönetim kurulu, ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve yazmanı seçer ve üyeler arasında görev dağılımı yapar. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu süre sona erdiğinde yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Mezun olmuş ya da herhangi bir nedenle yönetim kurulundan ayrılmak zorunda kalan bir öğrencinin yerine yönetim kurulunca yedek üyeler arasından boşalan yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılır. 

 

3.2.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları, Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. Yapılacak Genel Kurul toplantısının gününü, saatini ve yerini saptar.
 2. Genel Kurul toplantısında alınan kararları tüm üyelere ve ilgili yerlere duyurur ve uygular.
 3. Yönetim Kurulu, başkanın sorumluluğunda ve akademik danışmanın gözetiminde etkinliklerini yürütür.
 4. Yönetim kurulu ilk toplantısında yıllık faaliyet planını hazırlar ve topluluk danışmanının onayı ile genel kurul tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde Daire Başkanlığına gönderir.

 

3.2.3. Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda topluluk başkanıdır. Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Başkan’ın görev ve yetkileri şunlardır:

 

 1. Topluluğu ve yönetim kurulunu topluluk dışı platformda temsil etmek,
 2. Topluluk işleyişinden ve faaliyetlerinden akademik danışmanı bilgilendirmek
 3. Yönetim kurulu toplantı gündemini saptamak, üyeleri toplantıya çağırmak ve çalışmalarını yönetmek,
 4. Çeşitli komisyonlar oluşturmak ve komisyona başkanlık etmek,
 5. Topluluğun yönetim ve hizmet çalışmalarına öncelik kazandırmak,
 6. Üyeler arasında etkileşimi ve dostluk ilişkilerini özendirmektir.

 

3.2.4. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

 

 1. Başkan’ın bulunmadığı durumlarda Başkan’a vekâlet eder,
 2. Topluluk faaliyetlerinin yönetilmesinde ve yürütülmesinde Başkan’a yardımcı olur.

 

3.3. DENETLEME KURULU

 

 1. Denetleme Kurulu Genel Kurul’da seçilen Başkan ve iki asil üye olmak üzere 3 kişiden oluşur.
 2. Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini; topluluk amaçlarına, mevcut tüzük ve yönetmeliklere uygunluk açısından denetler,
 3. Denetim faaliyetleriyle ilgili raporları Yönetim Kurulu’na ve de Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunar.

 

 

3.4 KOMİSYONLAR

 

3.4.1. Etkinlik Komisyonu

            a)……………….

            b)………………

 

Madde 4: DİĞER HÜKÜMLER

 

Toplulukla ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

4.1. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Gökçeada Öğrenci Aktiviteleri Topluluğu tüzüğünde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun önerisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın olumlu görüşü alınarak Genel Kurul tarafından gerçekleştirilir.

 

4.2. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 

Topluluğun gerçekleştirmek istediği sosyal ve kültürel etkinlikler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi altında yürütülür.

 

4.3. TOPLULUK İLETİŞİM KAYNAKLARI

 

Topluluk yapısı, faaliyetleri, etkinlikleri ve çalışmalarıyla ilgili her türlü içeriğe hazırlanan sosyal paylaşım ağı sayfalarından ve internet sayfası üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca topluluk hakkında güncel duyuru ve haberler hakkında okul panolarındaki afiş ve ilanların haricinde üyelere gönderilecek telefon mesajları aracılığıyla da bilgi alınabilir.

 

 

Madde 5 - YÜRÜRLÜK

 

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrencilerinin Kuracakları Topluluklarının Uyacakları Kurallarla İlgili Yönerge” uyarınca, Rektörlük onayı itibariyle bu tüzük yürürlüğe girer.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)